Cookies

Čo sú cookies?

Cookies možno charakterizovať ako textový súbor, ktorý je uložený na koncovom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie) návštevníka webovej stránky. Súbor je uložený lokálne, pri návšteve webovej stránky. Súbor cookies nám tiež umožňuje analyzovať používanie našich webových stránok. Nesmie zahŕňať žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Je potrebné udelenie súhlasu.

 

Aké cookies používame na základe rôznych kritérií:

Používame iba nevyhnutné súbory cookies, ktoré umožňujú správne fungovanie našej webovej stránky.

Delíme ich na:

tzv. dočasné (session) cookies (automaticky sú zmazané po zatvorení webového prehliadača)

tzv. trvalé (persistent) cookies (ostanú na disku uložené aj po zatvorení webového prehliadača)

tzv. cookies tretích strán (third party cookies), ktoré sú vytvorené inou osobou, ako je prevádzkovateľ webovej stránky

tzv. cookies prvých strán (first party cookies) – používané na web-site analytics (štatistické vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky

 

K takémuto spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením §55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (zákon platí do 31.1.2021). Od 01.02.2022 vstupuje do platnosti nový zákon 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Kde § 109 ods. 8 ukladá povinnosť mať preukázateľný  súhlas na získavanie informácii z koncového zariadenie návštevníka webovej stránky.

 

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia je potrebný pre spracúvanie cookies v týchto prípadoch:

 • ktoré slúžia pre technické uloženie údajov alebo prístupu k nim;
 • ktorých účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete;
 • ktoré sú potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ
 • musí uchovávať dôkaz o udelení súhlasu návštevníka s vybranou skupinou cookies

 

Bez udelenia súhlasu návštevníka webovej stránky je možné využívať súbory cookies (napr. štatistické cookies). technických cookies je nutné vykonávať neustále , inak by webová stránka nefungovala (chatovacie okno) preto pre ne prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas. Medzi technické cookies môžeme radiť sledovanie počtu návštevníkov stránky bez ich ďalšej identifikácie.  

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. Súhlas sa nebude považovať za udelený slobodne v prípade ak dotknutá osoba nemá možnosť slobodného výberu udelenia súhlasu. Súhlas nemôže byť vopred preddefinovaný, musí ho udeliť sám aktívne. Neodporúčame zbierať ostatné cookies na základe tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa.  

 

Cookies lišta nie je potrebná ak webová stránka nespracúva žiadne údaje.

 

Všeobecné pravidlá pri používaní cookies:

Krok č. 1:

 • Je nutné aby prevádzkovateľ preskúmal webovú stránku napr. aké súbory cookies spracúva, načo ich využíva a zároveň na aký účel ich používa
 • Počas analýzy využívania cookies na danej webovej lokalite odporúčame vyhodnotiť nevyhnutnosť a prínosy jednotlivých typov cookies. Platí jednoduché pravidlo, podľa ktorého, ak určité cookies prevádzkovateľ ani nepotrebuje, je vhodnejšie ich úplne odstrániť z danej webovej lokality

 

Krok č. 2:

Na webovej stránke je potrebné vytvoriť cookies lištu, ktorá by mala obsahovať:

 • Zavrieť cookies lištu krížikom
 • Nemala by blokovať prehliadanie webovej stránky
 • Pri návšteve webovej stránky by cookies lišta nemala obťažovať návštevníka webovej stránky
 • Návštevník by mal na prvú možnosť akceptovať cookies prípadne odmietnúť cookies
 • Administrátor webovej stránky (IT technik) môže vytvoriť vlastnú cookies lištu, alebo pristúpiť k zakúpeniu hotového softvérového riešenie
 • Možnosť ísť do nastavení cookies a vybrať si cookies, ktoré áno/ktoré nie, ak poskytujeme cookies tretím stranám, napr. Facebook (využíva sa Facebook pixel), je potrebné získavať súhlasy nielen pre dané účely, ale aj pre tretie strany
 • K udeleným súhlasom na využívanie cookies musí mať návštevník webovej stránky možnosť sa kedykoľvek vrátiť a zmeniť ich (rozhodnutie vie návštevník webovej stránky zmeniť v nastavení prehliadača)
 • V prípade účinného odvolania súhlasu so spracúvaním nejakej kategórie cookies je potrebné okamžite zastaviť spracovanie týchto cookies. Udelený súhlas pritom musí byť možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie má byť také jednoduché ako jeho získanie – t. j. ak je na získanie súhlasu nastavený 1x klik, rovnaký počet klikov je potrebné mať nastavené aj na odvolanie súhlasu
 • V prípade akýchkoľvek zmien v rámci spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies je potrebné opätovne žiadať súhlas na spracúvanie
 • Na prvej vrstve cookie lišty musí mať prevádzkovateľ webovej stránky tlačidlá (A) „SPRAVOVAŤ MOŽNOSTI“ x „PRIJAŤ VŠETKY“ x „ODMIETNUŤ VŠETKY“;
 • V prípade, ak webovú stránku spravuje, resp. spracúva osobné údaje externá spoločnosť/živnostník, je potrebné mať s týmto subjektom uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.

Krok č. 3:

Informačná povinnosť z hľadiska GDPR:

 • aké cookies budú spracúvané na stránke prevádzkovateľa
 • aký je účel spracúvania
 • právny základ
 • doba spracúvania (odporúčame minimalizáciu spracúvania) je maximálne prípustná najdlhšie po dobu 13 mesiacov odo dňa poslednej návštevy
 • príjemcovia
 • kontaktné údaje prevádzkovateľa
 • práva dotknutej osoby

Záver:

 1. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľovi), ktorý poruší § 109 zákona 452/2021 Z. z. pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podľa odseku 6 za predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 124 ods. 1 tohto zákona.

 

 1. Úrad na ochranu osobných údajov môže udeliť pokutu za nesplnenie povinnosti tykajúcich sa regulácie cookies (najmä s udelením súhlasu so spracúvaním cookies a transparentné informovanie o spracúvaní cookies) až do výšky 20 000 000 eur alebo 4 % z celkového ročného obratu skupiny.